Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving rond privacy van kracht (de GDPR). Om hiermee in regel te zijn, wenst FIKA coaching u m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • te informeren dat uw persoonsgegevens niet gebruikt worden voor marketing doeleinden of nieuwsbrieven. Indien FIKA coaching uw gegevens voor andere doeleinden dan uw begeleiding, een overeenkomst, workshop en/of infosessie wenst te gebruiken, zal daar eerst expliciete toestemming van uw kant voor gevraagd worden. Indien er toestemming voor een verwerking gevraagd wordt, staat het u vrij om deze te allen tijde in te trekken. Uw persoonsgegevens worden niet uitgewisseld buiten de Europese Unie, tenzij voor opslag in een Cloud-omgeving (Symantec NAS en Google Drive).
  • te melden dat uw persoonsgegevens en dossier digitaal en/of op papier bewaard kunnen worden gedurende 7 kalenderjaren na het kalenderjaar waarin uw begeleiding afgerond werd. Deze bewaring heeft tot doel om eventuele opvolggesprekken mogelijk te maken zonder dat het heropbouwen van het dossier voor u extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast gaat het louter om een administratieve/boekhoudkundige bewaring. Indien u wenst dat FIKA coaching uw dossier langer bewaard, kan u dit schriftelijk laten weten.
  • te informeren dat volgende gegevens terug te vinden zijn in uw coachingdossier: persoonsgegevens vanuit het intakedocument, gezondheidsgegevens en andere inlichtingen die FIKA coaching van u ontvangen heeft gedurende de coaching sessies en vanuit vragenlijsten en andere documenten. Bij infosessies, workshops en overeenkomsten worden uw persoonsgegevens verwerkt om aan wettelijke verplichtingen (administratief, boekhouding,…) te voldoen.
  • te melden dat u ten allen tijde de inzage, verbetering, overdracht en/of het wissen van uw gegevens kan aanvragen aan FIKA coaching, Meertsveldstraat 32 te 2570 Duffel. U kan deze aanvraag schriftelijk doen, mits toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart ter verificatie. Deze kopie wordt na behandeling van uw aanvraag onmiddellijk vernietigd. U kan de aanvraag ook mondeling doen, op afspraak. FIKA coaching levert inspanningen om uw gegevens up to date te houden en verzoekt u om wijzigingen aan uw persoonsgegevens schriftelijk kenbaar te maken. Voor buitensporige verzoeken van het recht tot inzage kan door FIKA coaching een administratieve kost aangerekend worden.
  • te informeren dat FIKA coaching zich aan de richtlijnen van de GDPR houdt op het vlak van de risico-gebaseerde aanpak, verantwoordingsplicht en transparantie. FIKA coaching houdt zich aan de principes van minimale gegevensverwerking, rechtmatige verwerking, rechten en vrijheden, e.a. elementen die terug te vinden zijn in de Europese Verordening over Gegevensbescherming (= de GDPR, uitgevaardigd op 26/06/2016 en van kracht op 25/05/2018). Meer informatie kan u terugvinden op https://www.privacycommission.be/nl.
  • te melden dat FIKA coaching steeds de nodige aandacht zal hebben voor mogelijke risico’s voorafgaand aan en tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo zorgt FIKA coaching voor een systematische backup, een up to date antivirus programma en zijn de gegevens niet toegankelijk voor derden (individuele login). De locatie waar de dossiers bewaard worden beschikt over camerabeveiliging. De website functioneert via een beveiligde https-verbinding. FIKA coaching wenst u te wijzen op het feit dat op haar website door de website provider (WordPress) en op de Facebook pagina cookies kunnen verzameld worden voor statistische doeleinden en voor het verbeteren van de gebruikservaring van de website.
  • te informeren dat bij een eventuele datalek (vb. ten gevolge van diefstal, verlies, cyberaanval,…) FIKA coaching de nodige stappen zal ondernemen om de Gegevensbeschermingsautoriteit en de betrokkenen op de hoogte te brengen zoals voorzien in de GDPR.
  • te melden dat u klachten m.b.t. de wijze waarop FIKA coaching met uw persoonsgegevens omgaat, steeds kan melden aan de Gegevensbeschermings-autoriteit (GBA). Deze is te bereiken als volgt: contact(at)apd-gba.be of via de post Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wat is de GDPR?

De GDPR (General Data Protection Regulation) is een Europese Verordening m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. De belangrijkste vernieuwingen van deze regelgeving draaien rond vier pijlers:

1. Transparantie: bedrijven moeten burgers op een begrijpelijke manier informeren over hoe hun persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden.

2. Recht om vergeten te worden: behoudens een aantal uitzonderingen, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wissen als je hierom vraagt.

3. Data-overdracht: je kan je gegevens van de ene dienstverlener naar de andere laten overdragen.

4. Meldplicht bij datalekken: bij een datalek (verlies van gegevens) zijn bedrijven verplicht om dit binnen de 72 uur te melden aan de privacycommissie, tenzij er geen risico ontstaat door de datalek.

Veel bedrijven stellen hiervoor een DPO (Data Protection Officer) aan. FIKA coaching volgde een meerdaagse opleiding tot Certified DPO zodat u gerust kan zijn dat uw persoonsgegevens veilig verwerkt worden.